Аймгийн Засаг даргын 01 дүгээр сарын 17-ны А-21 захирамжаар Хил хамгаалах туслах хүчний зөвлөл байгууллав. Хил хамгаалах туслах хүчний зөвөлгөөнийг хилийн 0165,0285 ангиуд амжилттай зохион байгуулж 2017 онд ХХТХЗөвлөлийн хийгдэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гаргав.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now