Хэвлэл мэдээллээр

2019 оны 01 сарын 24

Орон нутгийн Жана дауир сонинд Хамгаалалтын захиргааны 2018 онд хийсэн ажлын талаар казах хэлээр  бэлтгэн хэвлүүлэн ард иргэдэд суртчилав.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now