2018 оны ажлын тайлан

2019 оны 01 сарын 24

Тус Хамгаалалтын захиргаанаас 2018 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд тайлагнаж үнэлүүллээ. Аймгийн Засаг даргын зөвлөлөөс тус байгууллагын ажилд хангалттай гэсэн үнэлгээ өглөө. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now