Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF), Лондонгийн амьтан судлалын нийгэмлэгийн (ZSL) эрдэмтдийн  судалгааны  2018 оны үр дүн “Амьд ертөнц-2018” тайлан, Монгол Алтайн нурууны УТХГ-ын хариуцан хамгаалж буй газар, ТХГН-ийн талаар Алтай Таванбогдын БЦГ-ын орчны бүсийн Алтай сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн “Эко клуб”-ын сурагчдад хамгаалалтын захиргааны Ёлтын сав газар хариуцсан байгаль хамгаалагч Ү.Бахатбектэй хамтран зохион байгуулсан.

Сургалтын явцад “Байгаль хамгаалах ажилд хүүхдүүдийн оролцоо” сэдэвт хичээлүүд орж, сурагчдын дунд хэлэлцүүлэг явуулав.

 

   Сургалтын явцад сурагчид хүн төрөлхтний амьд ертөнцөд үзүүлж буй дарамтуудыг тодорхойлж үүнээс гарах арга зам болон байгаль хамгааллын ирээдүйн талаар хэлэлцэв.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now