Сийлхэмийн нурууны БЦГ-ын "Б" хэсгийн орчны бүсийн Ногооннуур суманд Монгол Алтайн нурууны УТХГ-ын менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах анхны хэлэлцүүлгийг амжилттай зохион байгууллаа. Тус сургалтад тус сумын засаг дарга, ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга, гишүүд, БОХУ-ын байцаагч, байгаль хамгаалагч, ХХАА-н түшмэл, газрын даамал, хэсгийн төлөөлөгч, багийн засаг дарга, цаг уурын алба, иргэдийн төлөөлөл нар оролцов.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now