Дэлхийн өвийн боловсролын тухай ойлголт, цар хүрээг нэмэгдүүлэх хүүхэд залуучуудад үндэсний соёлын үнэт өвийг өвлүүлэх, хадгалан хамгаалах талаар мэдлэг олгох “Богцон дахь соёлын өв” иж бүрдлээр дамжуулан өвийн боловсролын сургагч багш бэлтгэх семинарт хамгаалалтын захиргааны дарга, аялал жуулчлал, сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн, Улаанхус сумын 1, Өлгий сумын 3 дугаар сургуулийн багш нар оролцов. Тус сургалтын иж бүрдлийн орон нутагт турших ажлыг эхлүүлэн ажиллаж байна.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now