Хамгаалалтын захиргааны даргын баталсан удирдамжийн дагуу Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2020 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/362 тоот тушаалаар батлагдсан “Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, ургамал хамгааллын зардлын ангиллыг батлах тухай” тушаалын 1.9 дэх хэсэгт “Тусгай хамгаалалттай газрын ойг нөхөн сэргээх, мод үржүүлгийн газар, ой, ургамалын тарьц суулгац ургуулах, усжуулалтыг шийдвэрлэх” гэсэн заалтын дагуу Хамгаалалтын захиргааны даргаар ахалсан ахлах нягтлан бодогч, мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагч, гэрээт байгаль хамгаалагч нарын 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын бүлэг 2020 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 2020 оны 05 дугаар сарын 26-ны хооронд 6 хоногийн хугацаанд Цамбагарав уулын БЦГ-ын хязгаарлалтын бүсд багтдаг Цэцэгтийн хавсалд доорхи ажлуудыг хийж гүйцэтгэн гэрээт байгаль хамгаалагчид хүлээлгэн өглөө.
Үүнд:
1. 2017 оноос эхлэн урьд нь олон жил хүнсний ногоо тарьж байгаад орхигдсон газар нь эвдэрэлд орж, элсэнд дарагдсан 20 га талбайг нөхөн сэргээх зорилгоор жил бүр 5 га газарт байгалийн аясаар сэргэн ургуулах болон ойжуулалтын аж