Хамгаалалтын захиргааны даргын 2020 оны 05 дугаар сарын 29-ны өдрийн удирдамжийн дагуу 4,5 дугаар саруудын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт, хэрэгжүүлсэн ажлыг шалгах, зааварчилгаа өгөх, Тусгай хамгаалалттай нутгийн удирдлагын газрын даргын 2020 оны 03-р сарын 12 өдрийн 10/1624 албан тоотын хэрэгжилтийг хангуулах ажлаар 4 хоног ажиллав.

 

       

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now