Монгол Алтайн нурууны УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан “Улсын тусгай хамгаалалттай газруудад нутгийн иргэдэд түшиглэсэн байгаль хамгаалал, байгалийн нөөцийн хамтын менежментийг хэрэгжүүлэх” ажлын хүрээнд Хариуцан хамгаалж буй газар нутагт булаг шандны эхийг задгайлж, хашиж хамгаалах ажлуудыг Алтай Таванбогд, Сийлхэмийн нурууны БЦГ-ын “А”,”Б” хэсэг түүний орчны бүсэд хийж гүйцэтгэв.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now